Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap “De Mercuur” B.V.

gevestigd te Den Haag,

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 2 november 1992 onder nummer 194/1992.

 

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het aangaan van abonnementen op Mercuurberichten.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de abonnee zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Abonnementen

2.1 Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van tenminste een jaar en wordt, behoudens in het geval van tijdige opzegging, steeds stilzwijgend voor een periode van een jaar verlengd.

2.2 Een abonnement kan ingaan op de eerste van elke maand.

2.3 Tenzij anders aangegeven zijn de abonnementsprijzen exclusief BTW.

2.4 a. Wij zijn gerechtigd de abonnementsprijzen jaarlijks te verhogen met een door ons nader te bepalen percentage, tenminste gelijk aan het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

b. Een dergelijke verhoging van de abonnementsprijzen geeft de abonnee geen recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Toezending

3 Toezending van de Mercuurberichten geschiedt wekelijks.

 

Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van toezending met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

5.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de abonnee geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.

5.3 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige abonnee.

5.4 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

 

Opzegging

6.1 Opzegging van het jaarabonnement dient schriftelijk(aangetekend) te geschieden tegen het einde van de abonnementsperiode met in acht neming van een termijn van één maand.

6.2 Indien niet aangetekend verstuurd is het risico van te late of onvolledige (post)bezorging voor rekening van de verzender.

6.3 Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

 

Auteursrecht

7.1 Alle rechten op de door ons uitgegeven publicaties komen ons toe.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is overname van door ons gepubliceerde gegevens toegestaan, mits met bronvermelding.

7.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel geeft iedere inbreuk op onze rechten ons recht op schadevergoeding.

 

Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van onjuistheden in door ons gepubliceerde gegevens, zowel bij de abonnee als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

 

Opschorting en ontbinding

9.1 Indien de abonnee niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de abonnee of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

Toepasselijk recht/geschillen

10.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze abonnee.

Proef aanvragen

Vul onderstaande gegevens in en u krijgt geheel vrijblijvend toegang tot een proefversie.